DDom działanie 9.2.1. woj. dolnośląskie - wszystko co musisz wiedzieć

Doradcaunii.pl 

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskie 2014-2020 (Podziałanie 9.2.1. RPO woj. dolnośląskie)

DDom działanie 9.2.1. woj. dolnośląskie - wszystko co musisz wiedzieć

Działanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskie  2014-2020

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 9.2.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskie  2014-2020 (Podziałanie 9.2.1. RPO woj. dolnośląskie)

Wnioski można składać w terminie:

wrzesień 2019

CELEM PROJEKTU Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            29 402 459 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 • usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;
 • tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora)

Wysokość Dotacji (%):

95 % kosztów kwalifikowanych.

Liczba podopiecznych  

max  30 osób

Przykładowe koszty

 • Kursy/szkolenia
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń
 • Meble i wyposażenie
 • Sprzęt TIK (środki trwałe)
 • Sprzęt audiowizualny
 • Sprzęt specjalistyczny
 • Bieżące funkcjonowanie
 • Usługi opiekuńcze i asystenckie
 • Działania animacyjne/lokalne/środowiskowe

Okres trwania projektu

1, 2 lub 3 lata - decyduje wnioskodawca

Okres trwałości projektu

odpowiednio do okresu trwania projektu

KORZYŚCI

-Nie ma konieczności przedkładania umowy najmu lokalu ani umów wstępnych z lekarzami przed rozpoczęciem realizacji projektu,

-Środki na realizację projektu są wypłacane jako dofinansowanie w formie zaliczki, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

-Projekty mogą zostać przekształcone w całodobowy dom opieki po okresie realizacji,

-Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia właścicieli w projekcie w ramach kosztów pośrednich,

-Dofinansowaniu podlegają wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do świadczenia usług (remont, modernizacja),

-Wkład własny może pochodzić od uczestników projektu,

-Kosztów pośrednich w projekcie nie rozlicza się fakturowo.

doradcaunii.pl
autor

doradcaunii.pl