9.3.2. Rozwój usług społecznych – Ddom woj. kujawsko-pomorskie

Doradcaunii.pl 

Działanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. kujawsko - pomorskie 2014-2020

9.3.2. Rozwój usług społecznych – Ddom woj. kujawsko-pomorskie

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 9.3.2.  Rozwój usług społecznych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj.  kujawsko - pomorskie  2014-2020 (9.3.2. RPO woj. kujawsko – pomorskie 2014 – 2020)

Wnioski można składać w terminie: wrzesień 2019
CELEM PROJEKTU Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            8 555 800 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki104 w tym:

·         dziennych domów pobytu,

·         środowiskowych domów samopomocy,

·         klubów samopomocy

·         mieszkań chronionych i wspomaganych,

·         innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym:

·         usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ,

·         usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,

·         usługi asystenckie,

c) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

d) uzupełniająco do typu a, b, c:

·         sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego),

·         inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

·         działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

Wysokość Dotacji (%) - 95 % kosztów kwalifikowalnych

Liczba podopiecznych - max  30 osób

Okres trwania projektu - 1, 2 lub 3 lata decyduje wnioskodawca

 

Okres trwałości projektu - odpowiednio do okresu trwania projektu 

doradcaunii.pl
autor

doradcaunii.pl