9.2.5. Rozwój usług społecznych – DDom woj. śląskie

Doradcaunii.pl 

Działanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. RPO )

9.2.5. Rozwój usług społecznych – DDom woj. śląskie

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego 2014-2020 (poddziałanie 9.2.5. RPO )
Wnioski można składać w terminie: październik 2019

CELEM PROJEKTU Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            21 314 000 PLN

Minimalna wartość projektu:                                            100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

·         Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji,

·         Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej,

·         Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania,

·         Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

Przykładowe koszty?

·         dowóz uczestników,

·         ciepły posiłek,

·         pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie, 

·         usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego,

·         udział w zajęciach terapeutycznych,

·         dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,

·         udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym, 

·         najem lokalu,

·         dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby osób niepełnosprawnych,

·         usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich opiekunów nieformalnych.

·         Personel merytoryczny placówki w zależności od potrzeb stanowią między innymi:

Ø  opiekun,

Ø  terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii zajęciowej,

Ø  animator kulturalny,

Ø  pracownik socjalny,

Ø  asystent osoby niepełnosprawnej,

Ø  psycholog,

Ø  fizjoterapeuta,

Ø  pielęgniarka.

Wysokość Dotacji (%):

93 % kosztów kwalifikowalnych.

Liczba podopiecznych - max  25 osób

Okres trwania projektu - 1, 2 lub 3 lata, decyduje wnioskodawca

 

Okres trwałości projektu - odpowiednio do okresu trwania projektu 

doradcaunii.pl
autor

doradcaunii.pl