7.5. Usługi społeczne - DDom woj. lubuskie

Doradcaunii.pl 

Działanie 7.5. Usługi społeczne w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubuskiego 2014-2020

7.5. Usługi społeczne - DDom woj. lubuskie

Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania Działanie 7.5. Usługi społeczne w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubuskiego  2014-2020  (Podziałanie 7.5.  RPO woj. lubuskie)
Wnioski można składać w terminie: wrzesień 2019

CELEM PROJEKTU Celem Działania jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekty  zostaną  wsparte  za  pomocą Dotacji Bezzwrotnej.

Kto może Zdobyć Dotację?

·         jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

·         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

·         organizacje pozarządowe,

·         przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

·         osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Całkowita wartość Dotacji do rozdysponowania:            10 741 306 EUR

Minimalna wartość projektu:                                            50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu:                                         brak

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

·         Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych,

·         Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych (jako uzupełnienie usług społecznych, o ile usługi te nie mogą zostać sfinansowane za środków publicznych) skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym , również w utworzonych mieszkaniach chronionych/wspomaganych,

·         Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego,

·         Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

·         Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego.

Wysokość Dotacji (%) - 95 % kosztów kwalifikowalnych

Liczba podopiecznych - max  30 osób

Okres trwania projektu - 1, 2 lub 3 lata, decyduje wnioskodawca

 

Okres trwałości projektu - odpowiednio do okresu trwania projektu 

doradcaunii.pl
autor

doradcaunii.pl